Algemene voorwaarden

Reserveren

Naar aanleiding van een reserveringsaanvraag of mailcontact kunt u een reserveren.

Reserveringsopdracht en betaling

Iedere reserveringsopdracht wordt door Vakantiehuis Het klein hemelrijk bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. U ontvangt n.a.v. de reservering de reserveringsbevestiging per mail waarin het bedrag en de betalingsgegevens staan beschreven. Hierop ontvangt Vakantiehuis Het klein hemelrijk van de huurder – waarvan de N.A.W.-gegevens allen in de bevestiging zijn opgenomen – een e-mail voor akkoord en ontvangst retour. De reservering is definitief en de annuleringsvoorwaarden zijn van kracht en dient het bedrag zoals in de bevestiging omschreven te voldaan.

Bij niet tijdige betaling is Vakantiehuis Het klein hemelrijk gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

Bedenktijd

Elke reservering kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Annulering dient te geschieden per telefoon en email. Vakantiehuis Het klein hemelrijk bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering.

Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).

Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in hieronderAlgemene voorwaarden
Reserveren
Naar aanleiding van een reserveringsaanvraag of mailcontact kunt u een reserveren.

Reserveringsopdracht en betaling
Iedere reserveringsopdracht wordt door Vakantiehuis Het klein hemelrijk bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. U ontvangt n.a.v. de reservering de reserveringsbevestiging per mail waarin het bedrag en de betalingsgegevens staan beschreven. Hierop ontvangt Vakantiehuis Het klein hemelrijk van de huurder – waarvan de N.A.W.-gegevens allen in de bevestiging zijn opgenomen – een e-mail voor akkoord en ontvangst retour. De reservering is definitief en de annuleringsvoorwaarden zijn van kracht en dient het bedrag zoals in de bevestiging omschreven te voldaan.

Bij niet tijdige betaling is Vakantiehuis Het klein hemelrijk gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

Bedenktijd
Elke reservering kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Annulering dient te geschieden per telefoon en email. Vakantiehuis Het klein hemelrijk bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering.

Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in hieronder.

Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch aan Vakantiehuis Het klein hemelrijk te worden doorgegeven en gelijktijdig per email te worden bevestigd.

Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering per email zendt Vakantiehuis Het klein hemelrijk een annuleringsbevestiging/-nota.

Bij annulering na 5 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig huurbedrag verschuldigd.

Annuleringen of wijzigingen (die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt gemaakt) worden binnen 30 dagen voor aankomst, leiden er toe dat het recht op de teruggaaf van het totaalbedrag vervalt. Annulering of eerder vertrek geeft geen recht op teruggaaf van de huur. Bij annulering omwille van Corona kan je u boeking omzetten naar een andere datum. 

Annulering door Het klein hemelrijk

Indien enige omstandigheid voordoen en Het klein hemelrijk moet een annulering van de al gehuurde vakantiewoning doen, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Het klein hemelrijk, zullen we onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Bij annulering door Het klein hemelrijk vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 100,- per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden.

Waarborg

De waarborg is 150,00 euro. Deze dienen 21 dagen voor aanvang te worden overgemaakt. UIterlijk 2 weken na vertrek ontvang je deze terug indien aan de punten van oplevering bij vertrek, omschreven in informatiemap in de woning,zijn voldaan.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Vakantiehuis Het klein hemelrijk is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend of de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot de woning te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met Vakantiehuis Het klein hemelrijk.

Aansprakelijkheid van Vakantiehuis Het klein hemelrijk

Vakantiehuis Het klein hemelrijk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van het Vakantiehuis .

Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

Vakantiehuis Het klein hemelrijk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan weg op brekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Bouwactiviteiten zullen wij tot een minimum proberen te beperken.

Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. 

Klachten

Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht kunt u bij ons indienen.

Mocht de klacht niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Vakantiehuis Het klein hemelrijk worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Vakantiehuis Het klein hemelrijk aangeboden of het zonder overleg met Vakantiehuis Het klein hemelrijk verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

Vakantiehuis Het klein hemelrijk, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Ter plaatse

De verhuur van vakantiehuis van Vakantiehuis Het klein hemelrijk loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij op uw reserveringsbevestiging anders is vermeld. U kunt uw woning op de 1e verblijfsdag tussen 15.00 en ... betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning voor 10.00 uur.

Handlinnen (handdoek en theedoeken) en bedlinnen voor het babybedje dient u altijd zelf mee te brengen.

U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen.

Aantal personen

Bij Vakantiehuis Het klein hemelrijk staat het maximale aantal personen vermeld.

Kinderen vanaf geboorte gelden als persoon.

Disclaimer

Vakantiehuis Het klein hemelrijk besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen Vakantiehuis Het klein hemelrijkis niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij – zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt – deze corrigeren.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Vakantiehuis Het klein hemelrijk beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Vakantiehuis Het klein hemelrijk is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Vakantiehuis Het klein hemelrijk. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Vakantiehuis Het klein hemelrijk vereist. Het gebruik van de naam en het merk Vakantiehuis Het klein hemelrijk is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vakantiehuis Het klein hemelrijk.

Vakantiehuis Het klein hemelrijk behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van vakantiewoningen en activiteiten.

Privacybeleid

Vakantiehuis Het klein hemelrijk respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Belgische richtlijnen verwerkt.

Vakantiehuis Het klein hemelrijk stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.

 

Vriendelijke groet,
Jo en Kelly